دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

کتاب های معادلات ساختاری، داده کاوی، منطق فازی و تصمیم گیری

۹,۵۰۰ تومان
۸,۵۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان