دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

کتاب های معادلات ساختاری، داده کاوی، منطق فازی و تصمیم گیری

۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۱۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۵۰ تومان