دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

کتاب های معادلات ساختاری، داده کاوی، منطق فازی و تصمیم گیری

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان